Aastapakett tennises – kliendilepingu üldtingimused

1. Kliendileping
1.1. Kliendileping sõlmitakse OÜ Tondi Tennisekeskuse (edaspidi Keskus) poolt pakutavate Teenuste kasutamiseks. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Kliendilepingust, Hinnakirjast ja Keskuse kodukorrast.
1.2. Kliendileping annab kliendilepingu sõlminud isikule (Klient) õiguse kasutada Keskuse teenuseid vastavalt Kliendilepingus kokkulepitule.
1.3. Kliendileping sõlmitakse toote Aastane Tennisepakett jaoks.
1.4. Kliendileping sõlmitakse üheks aastaks. Kliendileping jõustub sõlmimise kuupäevast. Kliendileping hõlmab nii sise- (1.09-31.05) kui välishooaja (1.06-31.08) väljakute broneeringuid.

2. Aastane Tennisepakett
2.1. Aastase Tennisepaketi (Pakett) maksumus on 2000 €/aasta ühekordse maksena. Kliendil on õigus tasuda Paketi eest ka ühekuiste maksetena. Kui Klient soovib tasuda ühekuiste maksetena, tuleb sellest Keskust Paketi soetamisel teavitada. Ühekuiste maksetena tasudes tuleb Kliendil tasuda igakuiselt 180 €/kuu alanud kuu eest ette.
2.2. Klient saab Kliendilepingu sõlmimisel õiguse broneerida maksimaalselt 3 tundi mänguaega nädalas.
2.3. Klient saab ühte päeva broneerida maksimaalselt 1h mänguaega.
2.4. Klient saab Paketi mänguõigust kasutada jooksvatel vabadel mänguaegadel: broneerimise võimalus järgmise päeva mittetippajale (E-R 7.00 – 16.00 ja 21.00 – 22.30, L ja P) avaneb eelmisel õhtul alates 21.00st; broneerimise võimalus õhtusele tippajale (E-R 16.00 – 21.00) avaneb samal päeval alates 12.00st.
2.5. Pakett kehtib kasutamiseks FORUS Spordikeskuste (varasemalt Tondi Tennisekeskus ja Karulaugu Spordikeskus), Audentese tennisehalli ja Nõmme Tennisekeskuse väljakutel.
2.6. Pakett on personaalne. Paketi mänguaeg on kehtiv, kui Paketi nimele broneeritud mänguajal viibib väljakul ka Paketi omanik. Paketi omaniku puudumisel käsitletakse mänguaega jooksva tavakülastusena ja rakendatakse mänguajale vastav hinnakirjajärgne hind.
2.7. Iganädalased kasutamata mänguajad reservi ei kogune.
2.8. Aastase Tennisepaketi omamine ei välista Kliendil omada teisi Keskuse püsikliendi tooteid.

3. Tasu ja arveldamise kord
3.1. Keskus väljastab Kliendilepingu sõlmimisel Kliendile ühekordse arve kui Klient tasub Paketi eest ühekordse maksena. Keskus väljastab Kliendile ettemaksuarve kord kuus algava kuu kohta, kui Keskus ja Klient on kokku leppinud, et arveldatakse igakuiste maksetega. Arve edastatakse elektronposti teel.
3.2. Kui Klient ei ole saanud ettemaksuarvet hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu kümnendaks (10.) kuupäevaks, on ta kohustatud pöörduma Keskuse poole kordusarve väljastamiseks. Klient ei vabane arve tähtaegse tasumise kohustusest, kui ta ei ole temale saadetud arvet kätte saanud ning ei ole Keskust sellest teavitanud.
3.3. Klient tasub Keskuse poolt esitatud arved arvel näidatud tähtajaks. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel Keskuse pangakontole.
3.4. Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient viivist arvestusega null-koma-üks protsenti (0,1%) tähtajaks tasumata summalt päevas. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks viivised ja seejärel põhikohustused.

4. Kliendi õigused
4.1. Kliendil on õigus kasutada Keskuse teenuseid vastavalt sõlmitud Kliendilepingule.
4.2. Kliendil on õigus saada Keskuse klienditeenindusest teavet esitatud arvete, pakutavate teenuste, hinnakirja ja võimalike häirete kohta Teenuste osutamisel ja kasutamisel.

5. Kliendi kohustused
5.1. Kliendil on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Keskusele ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega.
5.2. Kliendil on kohustus informeerida Keskust koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest ja andmete muutustest Keskusega sõlmitud Kliendilepingus ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Kliendi kohustuste täitmist Keskuse ees. Informeerimise kohustus kehtib ka siis, kui muudatused on avalikustatud (e-registrid, massiteabevahendid jne).
5.3. Klient kohustub hoiduma ülejõukäivast füüsilisest koormusest ning jälgima oma tervislikku seisukorda füüsilise tegevuse ajal. Keskus ei vastuta sportimise tagajärjel Kliendile tekkinud vigastuste eest.
5.4. Klient on kohustatud Keskuses käituma vastavalt Keskuse kodukorrale, olema viisakas ja lugupidav kaaskülastajate vastu. Käesoleva nõude rikkumisel on Keskuse töötajatel õigus paluda rikkujal Keskusest lahkuda.
5.5. Klient kohustub hoidma Keskuses puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Keskuse vara. Klient, kes lõhub või rikub Keskuse inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
5.6. Klient kohustub järgima Keskuse teateid ja viitasid.
5.7. Klient ja tema külalised kohustuvad kandma Keskuses sportimiseks sobilikke riideid ja jalanõusid.

6. Keskuse õigused ja kohustused
6.1. Keskusel on õigus teha muudatusi Keskuse hinnakirjas ja kodukorras, aegsasti sellest Klienti teavitades.
6.2. Keskusel on õigus seoses turniiride või muude asjaoludega piirata ajutiselt Kliendile Keskuse teenuste osutamist, teavitades Klienti sellest vähemalt kaks (2) tundi ette.
6.3. Keskus võib piirata Kliendile teenuste osutamist kui Klient rikub Keskuse kodukorda või kasutab Keskust viisil, mis seab ohtu selle toimimise või häirib teisi kliente.
6.4. Keskusel on õigus kliendileping lõpetada kui Klient rikub Kliendi ja Keskuse vahel sõlmitud Kliendilepingu tingimusi, sealhulgas viivitab arve maksmisega üle kolmekümne (30) päeva. Lepingu lõpetamisel on kliendil kohustus tasuda kõik võlgnevuses olevad arved, sealhulgas jooksva kuu ettemaksuarve.
6.5. Keskus tagab Kliendile Keskuse kasutamise võimaluse lahtiolekuaegadel, mis on toodud Keskuse kodulehel.
6.6. Keskus kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel ja korras.
6.7. Klient annab Kliendilepingut sõlmides Keskusele nõusoleku Keskuse ja Keskusega samasse kontserni kuuluvate ettevõtete info, reklaami ja pakkumiste edastamiseks tema poolt Kliendilepingus avaldatud e-posti aadressile.
6.8. Klient annab Kliendilepingut sõlmides Keskusele nõusoleku oma isikuandmete (sh nime, isikukood ja võlgnevuse andmete) töötlemiseks mahus, mis on vajalik Kliendi võlgnevuse menetlemiseks inkassofirma poolt ja/või info avaldamiseks krediidiinfos ja/või muul moel seotud Kliendi poolt täitmata kohustuste sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel.
6.9. Keskus kohustub tagama Kliendi privaatsuse ja andmete turvalisuse. Keskust külastava Kliendi andmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja OÜ Tondi Tennisekeskuse Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetele, millega saab tutvuda Keskuse kodulehel siin või uurida lisainfot Keskuse e-posti aadressilt tennis@goldenclub.ee

7. Vastutus
7.1. Keskuse spordirajatiste kasutamine toimub omal vastutusel. Keskus ei vastuta Kliendile ja tema külalistele Keskuse territooriumil tekkinud vigastuste eest.
7.2. Keskus ei vastuta Kliendi ja tema külaliste varale Keskuse territooriumil tekkinud kahju eest. Keskus ei vastuta kappidesse jäetud esemete ega parklasse jäetud autode säilimise eest.

8. Lepingu kehtivuse muutmine ja lõpetamine
8.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud üheks aastaks.
8.2. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus ühe (1) kalendrikuu jooksul, muudatustest teatamise hetkest, lepinguline suhe Keskusega üles öelda, teatades sellest Keskusele kirjalikult ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ja ei oma Keskuse vastu pretensioone muudatuste osas.
8.3. Kliendil on õigus käesolev tähtajaline Leping üles öelda ennetähtaegselt, teavitades sellest Keskust kirjalikult ette vähemalt üks kuu ning tasudes Lepingu lõpetamise tasu 360 €. Ühekordse maksena Pakettide puhul käsitleb Keskus kõiki lepingu lõpetamisega seonduvaid asjaolusid iga kliendiga eraldi.
8.4. Keskusel on õigus lõpetada Kliendileping etteteatamise tähtaega järgimata kirjaliku teate esitamisega, kui Klient rikub Kliendilepingust tulenevat kohustust.
8.5. Keskusel on õigus takistada Keskusesse sisenemast isikuid, kelle kliendistaatus on lõpetatud.
8.6. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.