GCT Kliendilepingu üldtingimused

1. Kliendileping

1.1. Kliendileping sõlmitakse Tondi Tennisekeskuse (edaspidi Keskus) poolt pakutavate Teenuste kasutamiseks. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Kliendilepingust, Hinnakirjast ja Keskuse headest tavadest, millega saab tutvuda www.goldenclub.ee.
1.2. Kliendileping annab kliendilepingu sõlminud isikule (Klient) õiguse kasutada Keskuse teenuseid vastavalt Kliendilepingus kokkulepitule.
1.3. Kliendileping sõlmitakse üheks aastaks. Kliendileping jõustub sõlmimise kuupäevast.
1.4. Kalendriaastas eristatakse kahte hooaega – sisehooaeg ja välishooaeg. Sise– ja välishooaja väljakute broneeringud lepitakse kokku eraldi. Sisehooaeg kestab 1.09–31.05 ja välishooaeg kestab 1.06–31.08.

2. Golden Club Tennis (GCT) liige (Klubiliige)

2.1. Klubiliige tasub GCT aastamaksu. Aastamaks jooksvaks aastaks (alates lepingu sõlmimise hetkest) on 165€ (ükssada kuuskümmend viis eurot), mis annab Klubiliikmele õiguse broneerida kuni kaks (2) tundi püsiaega nädalas klubiliikme (GCT) hinnaga. Iga järgneva püsiaja broneerimise ühe tunni tasu on 75€ (seitsekümmend viis eurot). E-N 21.00-22.30 ja R 20.00-22.30 püsiaja broneerimise tasu ei rakendu.
2.2. Klubiliige saab väljakutele hinnasoodustust ~10% tallinlasele kehtestatud hinnast.
2.3. Jooksvate broneeringute korral on klubiliikmel õigus saada klubiliikme hinda kui Klubiliige ise viibib väljakul.
2.4. Klubiliikmele väljastatakse nimeline Klubikaart mis kehtib Kliendilepingu vältel.
2.5. Klubikaart on Keskuse omand.
2.6. Klubiliige võib Klubikaarti kasutada ainult teenuste isiklikuks tarbimiseks. Klubiliige ei või Klubikaarti kasutamiseks edasi anda kolmandatele isikutele.
2.7. Klubiliige on kohustatud koheselt informeerima Keskust Klubikaardi kaotamisest või vargusest ja vastutab Klubikaardiga tehtud tehingute eest kuni Keskuse informeerimiseni. Uue Klubikaardi väljastamisel on Keskusel õigus nõuda kaardi asendustasu.

3. Õhtuse püsiaja klient

3.1. Õhtuse püsiaja klient on Keskuse klient, kes omab hooaja sisest püsiaega E-N 21.00-22.30 ja R 20.00-22.30.
3.2. Õhtuse püsiaja klient ei kohustu tasuma Klubiliikme aastamaksu.
3.3. Õhtuse püsiaja kliendi püsiaja hind on GCT Klubiliikme hind.
3.4. Muude üksikkülastuste korral (E-R 7.00-22.30 ja L,P) kehtib Keskuse hinnakirja järgne üksikkülastuse hind.

4. Tasu ja arveldamise kord

4.1. Klient maksab Keskuse teenuste eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja Kliendilepingule.
4.2. Keskus väljastab Kliendile Klubiliikmeks astumisel ja täiendava püsiaja broneerimisel ühekordse arve GCT aastamaksu ja broneerimistasu kohta.
4.3. Keskus väljastab Kliendile ettemaksuarve kord kuus, vastavalt Kliendilepingus kokku lepitud mänguaegadele algava kuu kohta. Arve edastatakse elektronposti teel.
4.4. Kui Klient ei ole saanud ettemaksuarvet hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu kümnendaks (10.) kuupäevaks, on ta kohustatud pöörduma Keskuse poole kordusarve saamiseks. Klient ei vabane arve tähtaegse tasumise kohustusest, kui ta ei ole temale saadetud arvet kätte saanud ning ei ole Keskust sellest teavitanud.
4.5. Ettemaksuarvel mittekajastuvate, kuid täiendavalt kasutatud mänguaegade ja lisateenuste eest esitab Keskus Kliendile lisaarve arveldusperioodile järgneva kuu viieteistkümnendaks (15.) kuupäevaks. Arve saadetakse Kliendile e-posti teel.
4.6. Klient tasub Keskuse poolt esitatud arved arvel näidatud tähtajaks. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel Keskuse pangakontole.
4.7. Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient viivist arvestusega null-koma-üks protsenti (0,1%) tähtajaks tasumata summalt päevas. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks viivised ja seejärel põhikohustused.
4.8. Keskusel on õigus Kliendileping peatada, kui Klient ei tasu arveid õigeaegselt.

5. Kliendi õigused

5.1. Kliendil on õigus kasutada Keskuse teenuseid vastavalt sõlmitud Kliendilepingule.
5.2. Kliendil on õigus saada Keskuse klienditeenindusest teavet esitatud arvete, pakutavate teenuste, hinnakirja ja võimalike häirete kohta Teenuste osutamisel ja kasutamisel.
5.3. Kliendil on õigus oma ettemakstud mänguaegu reservi panna (asendusajad), teavitades sellest Keskust e-posti aadressil tondi@goldenclub.ee (Sõjakooli 10, Tondi 84) või viimsi@goldenclub.ee (Karulaugu tee 13) vähemalt 48h (nelikümmend kaheksa tundi) ette. Jooksvalt on Kliendil õigus omada kuni kolm (3) asendusaega ühe mänguaja kohta nädalas. Asendusaegu saab kasutada kas samas hinnatsoonis või kallimas hinnatsoonis tasudes mänguaegade vahe. Odavamas hinnatsoonides mängides vahe ei tasaarveldata ega kanta tagasi. Asendusajad tuleb ära kasutada jooksva hooaja lõpuks (sisehooaja mänguajad 31.05ks siseväljakutel ja välishooaja mänguajad 31.09ks välisväljakutel). Asendusaegu ei saa realiseerida Kliendilepingus fikseeritud püsiaegadel. Asendusaegu ei saa tasaarveldada järgnevate kuude ettemaksuarvetel.

6. Kliendi kohustused

6.1. Kliendil on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Keskusele ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või heade kommetega.
6.2. Kliendil on kohustus informeerida Keskust koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest ja andmete muutustest Keskusega sõlmitud Kliendilepingus ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Kliendi kohustuste täitmist Keskuse ees. Informeerimise kohustus kehtib ka siis, kui muudatused on avalikustatud (eregistrid, massiteabevahendid jne).
6.3. Klient kohustub hoiduma ülejõukäivast füüsilisest koormusest ning jälgima oma tervislikku seisukorda füüsilise tegevuse ajal. Keskus ei vastuta sportimise tagajärjel Kliendile tekkinud vigastuste eest.
6.4. Klient on kohustatud Keskuses käituma vastavalt Keskuse headele tavadele, olema viisakas ja lugupidav kaaskülastajate vastu. Käesoleva nõude rikkumisel on Keskuse töötajatel õigus paluda rikkujal Keskusest lahkuda.
6.5. Klient kohustub hoidma Keskuses puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Keskuse vara. Klient, kes lõhub või rikub Keskuse inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
6.6. Klient kohustub järgima Keskuse teateid ja viitasid.
6.7. Klient ja tema külalised kohustuvad kandma Keskuses sportimiseks sobilikke riideid ja jalanõusid.

7. Keskuse õigused ja kohustused

7.1. Keskusel on õigus teha muudatusi Keskuse hinnakirjas, Keskuse lahtiolekuaegades ja heades tavades, sellest eelnevalt Klienti teavitades.
7.2. Keskusel on õigus seoses turniiride või muude asjaoludega piirata ajutiselt Kliendile Keskuse teenuste osutamist, teavitades Klienti sellest vähemalt kaks (2) tundi ette.
7.3. Keskus võib piirata Kliendile teenuste osutamist kui Klient rikub Keskuse heasid tavasid või kasutab Keskust viisil, mis seab ohtu selle toimimise või häirib teisi kliente.
7.4. Keskusel on õigus teenuste osutamist Kliendile piirata või peatada, kui Klient rikub Kliendi ja Keskuse vahel sõlmitud Kliendilepingu tingimusi, sealhulgas viivitab arve maksmisega üle neljateistkümne (14) päeva.
7.5. Keskus tagab Kliendile Keskuse kasutamise võimaluse lahtiolekuaegadel, mis on toodud Keskuse kodulehel.
7.6. Keskus kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel ja korras.
7.7. Klient annab Kliendilepingut sõlmides Keskusele nõusoleku Keskuse ja Keskusega samasse kontserni kuuluvate ettevõtete info, reklaami ja pakkumiste edastamiseks tema poolt Kliendilepingus avaldatud e-posti aadressile.
7.8. Klient annab Kliendilepingut sõlmides Keskusele nõusoleku oma isikuandmete (sh nime, isikukood ja võlgnevuse andmete) töötlemiseks mahus, mis on vajalik Kliendi võlgnevuse menetlemiseks inkassofirma poolt ja/või info avaldamiseks krediidiinfos ja/või muul moel seotud Kliendi poolt täitmata kohustuste sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel.
7.9. Keskus kohustub tagama Kliendi privaatsuse ja andmete turvalisuse. Keskust külastava Kliendi andmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja OÜ Tondi Tennisekeskuse Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetele, millega saab tutvuda Keskuse kodulehel või uurida lisainfot Keskuse e-posti aadressilt tennis@goldenclub.ee.

8. Vastutus

8.1. Keskuse spordirajatiste kasutamine toimub omal vastutusel. Keskus ei vastuta Kliendile ja tema külalistele Keskuse territooriumil tekkinud vigastuste eest.
8.2. Keskus ei vastuta Kliendi ja tema külaliste varale Keskuse territooriumil tekkinud kahju eest. Keskus ei vastuta kappidesse jäetud esemete ega parklasse jäetud sõidukite, sh autod, jalgrattad jms säilimise eest.

9. Lepingu kehtivuse muutmine ja lõpetamine

9.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ja kehtib Klubiliikmelisuse osas üks aasta, püsiaegade osas vastavalt kehtiva hooaja lõpuni.
9.2. Keskusel on õigus ühepoolselt muuta Kliendilepingu tingimusi, teatades sellest Kliendile kirjalikult 1 (üks) kalendrikuu ette sellekohase teatega Keskuse koduleheküljel ja elektronposti teel.
9.3. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus ühe (1.) kalendrikuu jooksul muudatustest teatamise hetkest lepinguline suhe Keskusega üles öelda, teatades sellest Keskusele kirjalikult ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ja ei oma Keskuse vastu pretensioone muudatuste osas.
9.4. Kliendil on õigus käesolev leping lõpetada ennetähtaegselt, teavitades sellest Keskust kirjalikult ette vähemalt kolmkümmend (30) päeva, kusjuures Kliendil kehtib kohustus kuni lepingu lõppemiseni tasuda kõik Keskuse poolt esitatud arved vastavalt väljastamisele ja maksetähtajale. GCT aastamaksu ja püsiaja broneerimise tasu (vt p.2.1) Kliendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei tagastata.
9.5. Keskusel on õigus lõpetada Kliendileping etteteatamise tähtaega järgimata kirjaliku teate esitamisega, kui Klient rikub Kliendilepingust tulenevat kohustust.
9.6. Keskusel on õigus takistada Keskusesse sisenemast isikuid, kelle kliendistaatus on lõpetatud.
9.7. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.