Õppekava

KINNITATUD
SA US Tenniseakadeemia
nõukogu otsusega
11.03.2009

Sihtasutus US Tenniseakadeemia

Õppekava

1. US Tenniseakadeemia eesmärgid
1.1. US Tenniseakadeemia põhieesmärgiks on võimaldada lastel ja noortel õppida tennist mängima. Noorte vaba aja sisustamine huvitava, sportliku ja ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega, et kasvatada noortes ausust, kohusetunnet, seaduskuulekust ja muid positiivseid iseloomuomadusi. Lastespordi propageerimine ja populariseerimine.
1.2. Laste ja noorte mitmekülgne kehaline arendamine, tervislike ning sportlike eluviiside kujundamine.
1.3. Laste ja noorte vaba aja sisustamiseks vajalike eelduste tagamine, üld-, kutse- ja kõrgkoolidele täiendavate sportimisvõimaluste loomine.
1.4. Noortele sportlike oskuste ning teoreetiliste teadmiste õpetamine.
1.5. Spordis andekate laste leidmine ning nende ettevalmistamine sportlikuks eneseteostuseks ja tipptulemuste saavutamiseks rahvusvahelises konkurentsis.
1.6. Süstemaatiline treening- ja võistluskava järgimine, õpilaste praktiliste ja teoreetiliste oskuste arendamine individuaalselt maksimaalse võimetekohase tulemuseni jõudmiseks.
1.7. Tenniseakadeemia õppe-treeningtöö ning võistlustegevuse korraldamine üldharidus-, kutse- või kõrgkooliõpingute õppetööst vabal ajal, võttes arvesse õpilaste õpingutest ja kutsetööst tingitud päevakava ja koormust.
1.8. Täiskasvanute seas tennise propageerimine ja populariseerimine.
1.9. Täiskasvanute läbi elu kestev õpe.
1.10.Tenniseakadeemia juhtkond ja treenerid tegutsevad koostöös õpilaste vanemate ja üldhariduskooli õpetajatega.
2. Õpingute alustamise tingimused
2.1. Tenniseakadeemiasse õpilaseks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindajaga kirjaliku avalduse alusel vastavalt tenniseakadeemia võimalustele ja tingimustele.
Õppetöö akadeemias lõpetatakse õpilase saamisega 18. aastaseks või koos gümnaasiumi lõpetamisega. Erandjuhtudel, nagu õpilase kõrge spordimeisterlikkus ja motivatsioon, võivad koolis õppida ka vanemad õpilased.
2.2. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul kui õppida soovijate arv ületab akadeemia võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.
2.3. Tenniseakadeemia õpilased jaotatakse õppe-treeningrühmadesse vastavalt vanusele, sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimaluse korral õpilase soovidele.
2.4. Õpilase ja tenniseakadeemia vahel sõlmitakse kirjalik leping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused. Akadeemia õppekorralduse ja –kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.
3. Õppeaja kestus
3.1. Tenniseakadeemias õppimise aeg on sõltuvuses õpilase füüsilistest eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest.
3.2. Õpilaste üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui õpilane on omandanud ainekavas ettenähtud tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajateks ühest astmest teise viimisel on õpilase treener ja Tenniseakadeemia treenerite nõukogu.
3.3. Akadeemia lõpetamiseks peab õpilane läbima kõik ettevalmistusetapid. Akadeemia lõpetajale antakse sellekohane lõputunnistus.
3.4. Õpilasele, kes on akadeemiasse astunud hiljem või kes muul põhjusel ei läbi kõiki kolme ettevalmistusetappi, väljastab akadeemia nende 19-aastaseks saamisel ja akadeemia lõpetamisel diplomi vastavalt õpilase saavutatud tasemele.
4. Õpingute sisu ja vorm
4.1. Tenniseakadeemia õppe-treeningtöö põhialusteks on süstemaatiliste, regulaarselt toimuvate treeningtundide ja spordivõistluste korraldamine, tennisetehnika teoreetiliste aluste õpetamine. Täiendavaks õppe-treeningtöö vormiks on tutvumine teiste spordialadega, instruktori- ja kohtunikupraktika.
4.2. Tenniseakadeemias tegeletakse tennisega, minitennisega, üldfüüsilise ettevalmistusega ning tennisega seotud teoreetilise õppetööga.
4.3. Teoreetiline ettevalmistus.
4.3.1. Kehaliste harjutuste mõju inimorganismile.
4.3.2. Arstlik kontroll ja vigastuste vältimine.
4.3.3. Spordiala tehnika ja taktika.
4.3.4. Üldine ja erialane kehaline ettevalmistus.
4.3.5. Spordipsühholoogia.
4.3.6. Võistlusmäärused. Oskus tegutseda tennisevõistlustel pallipoisi, puki- ja
joonekohtunikuna.
4.4. Tehniline ettevalmistus.
4.4.1. Eeskäelöök.
4.4.2. Tagakäelöök.
4.4.3. Lendpall.
4.4.4. Küünalpall ja rabak.
4.4.5. Tilkpall.
4.4.6. Palling.
4.4.7. Kaetud ja lõigatud löögid.
4.5. Taktikaline ettevalmistus.
4.5.1. Tagajoonemäng.
4.5.2. Võrgumäng.
4.5.3. Paarismäng.
4.5.4. Mäng erineva kattega väljakutel ja erinevates tingimustes.
5. Õpingute astmeline korraldus
Tenniseakadeemia õppe-treeningprotsess on kolmeastmeline.
5.1. Algettevalmistuse aste.
a) Võimlemine, akrobaatika.
b) Rütmika, koordinatsioon.
c) Jooksu-, kiirus- ja vastupidavusharjutused.
d) Tennise algharjutused: hoided, palli põrgatamine, löögid põrkeseinas.
5.2. Õppespordi aste.
a) Tennise löögitehnika põhialused: tagajoonelöögid, võrgumäng, palling.
b) Üldfüüsiline ettevalmistus ja sidusspordialad: kergejõustikualad, kiirus- ja
vastupidavusharjutused, võimlemis- ja osavusharjutused, pallimängud.
c) Võistlusmäärustiku tundmaõppimine.
d) Taktikaline ettevalmistus ja võistluste pidamine.
e) Erinevad mänguliigid: üksikmäng, paarismäng.
f) Osalemine treeninglaagrites ja võistlustel.
g) Tervislik kontroll ja sportliku hügieeni alused.
h) Pallipoiste töö.
5.3. Meisterlikkuse aste.
a) Üksikmängu teooria ja üldpõhimõtted.
b) Võistlustel osalemine.
c) Võistlusteks ettevalmistamine.
d) Taktikaline plaan ja vastase hindamine.
e) Võistluste analüüs.
f) Paarismängu teooria ja üldpõhimõtted.
g) Võistluspraktika paarismängus.
h) Üldkehaline ettevalmistus ja teised spordialad: soojendusharjutused, võimlemine, pallimängud, kiirus ja vastupidavusharjutused.
i) Treeninglaagrid.
j) Regulaarne arstlik kontroll.
k) Joone- ja pukikohtuniku töö ning võistlusmäärused.
l) Võistluste korraldamise põhialused.
m) Tennisekursuste läbiviimine.
5.4. Õpilased, kes alustavad tenniseõpet hilisemas vanuses või kes muul põhjusel ei kvalifitseeru õppespordiastmesse, määratakse algettevalmistusastmesse. Järgnevatesse astmetesse üleminek toimub treeneri ettepanekul sõltumata õpilase vanusest.
5.5. Tenniseakadeemia õppetöös kasutatakse erinevaid õppe-treeningmeetodeid, lähtudes nende kasutamise vajadusest ja otstarbekusest erineva vanuse, sportliku ettevalmistuse ja füüsilise eeldusega õpilaste puhul.

6. Õppegruppide suurused

TREENINGRÜHM ÕPILASE VANUS

(AASTA)

ÕPILASTE ARV

VÄLJAKUL

TREENINGUTE MAHT

ÕPPEAASTAS

Ettevalmistusaste 5 – 7 8 – 14 70 – 100
Õppespordi aste 8 – 12 5 – 7 140 – 160
Meisterlikkuse aste 13 – 19 2 – 4 180 – 550