Kliendilepingu üldtingimused

1. Kliendileping

1.1. Kliendileping sõlmitakse OÜ Tondi Tennisekeskuse fitnessklubi Golden Club (edaspidi Fitnessklubi) ja Kliendi vahel Fitnessklubi kasutamise tingimuste sätestamiseks.
1.2. Pooltevahelistes suhetes lähtutakse Kliendilepingust sh Kliendilepingu Üldtingimustest, Hinnakirjast ja Fitnessklubi Heade Tavade põhimõtetest.
1.3. Kliendileping annab Kliendile õiguse kasutada Fitnessklubi teenuseid vastavalt Kliendilepingus kirjeldatud treeningpaketiga sätestatud tingimustele.
1.4. Kliendileping sõlmitakse kas tähtajaline või tähtajatu konkreetse paketi kohta ja see jõustub Kliendilepingus määratletud kuupäeval.
1.5. Alla 18-aastase isiku nimel allkirjastab Kliendilepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb Fitnessklubi ees vastutavaks kõikide Kliendilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

2. Klubikaart

2.1. Klubikaart väljastatakse Kliendilepingu sõlminud inimesele (edaspidi Klient), alla 18-aastase isiku puhul lepingu subjektiks olevale isikule.
2.2. Klubikaardi eesmärgiks on võimaldada tarbida Fitnessklubi teenuseid Klubikaardi kehtivusaja ja paketiga kaasnevate tingimuste piires.
2.3. Klubikaart on Fitnessklubi omand. Klient hoiab Klubikaarti heaperemehelikult ja vastutab selle säilimise eest.
2.4. Klient võib Klubikaarti kasutada ainult teenuste isiklikuks tarbimiseks. Klient ei või Klubikaarti kolmandatele isikutele laenata, rendile anda, müüa ega muul viisil edasi anda. Kui Klubikaarti kasutab kolmas isik, on Fitnessklubil õigus lisada Kliendi kuutasule ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgne tasu või Kliendileping ühepoolselt lõpetada liitumistasu ja muid ettemakseid tagastamata.
2.5. Klient on kohustatud koheselt informeerima Fitnessklubi Klubikaardi kaotamisest või vargusest ja vastutab Klubikaardiga tehtud tehingute eest kuni Fitnessklubi informeerimiseni. Uue Klubikaardi väljastamisel on Fitnessklubil õigus nõuda kaardi asendustasu.

3. Tasu ja arveldamise kord

3.1. Klient maksab Fitnessklubi teenuste eest tasu vastavalt Hinnakirjale, Kliendilepingus kirjeldatud paketile ja Kliendilepingu Üldtingimustele.
3.2. Fitnessklubi väljastab Kliendile kord kuus viiendaks (5.) kuupäevaks ettemaksuarve, mille edastab elektronposti teel ning mida Klient kohustub õigeaegselt tasuma.
3.3. Kui Klient ei ole saanud ettemaksuarvet hiljemalt arveldatava kuu kümnendaks (10.) kuupäevaks, on ta kohustatud pöörduma Fitnessklubi poole kordusarve väljastamiseks. Klient ei vabane arve tähtaegse tasumise kohustusest, kui ta ei ole temale saadetud arvet kätte saanud, kuid ei ole Fitnessklubi sellest teavitanud.
3.4. Klient tasub Fitnessklubi poolt esitatud arved arvel näidatud tähtajaks ülekandega arve alusel, kaardi- või sularahamaksena Fitnessklubis. Arve loetakse tasutuks selle laekumisel Fitnessklubi pangakontole.
3.5. Arve tasumisega viivitamisel tasub Klient viivist arvestusega 0,1% (null koma üks protsenti) tähtajaks tasumata summalt päevas. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks viivised ja seejärel põhikohustused.
3.6. Fitnessklubil on õigus Teenuspaketi osutamine peatada, kui Klient ei tasu arveid õigeaegselt. Fitnessklubil on õigus loobuda edasise teenuse pakkumisest Kliendile, kellega on eelnevalt Leping lõpetatud arvete mittetasumise tõttu.

4. Kliendi õigused

4.1. Kliendil on õigus kasutada Fitnessklubi spordirajatisi vastavalt Kliendilepingus valitud paketiga sätestatud mahule ja tingimustele.
4.2. Kliendil on õigus saada Fitnessklubi klienditeenindusest teavet esitatud arvete, pakutavate Teenuste, Hinnakirja ja võimalike häirete kohta Teenuste osutamisel ning kasutamisel.
4.3. Kliendil on õigus taotleda Kliendilepingu peatamist kuni üheks (1) kuuks aastas, esitades vastavasisulise avalduse paberil või elektronposti teel. Avalduse rahuldamise otsustab Fitnessklubi juhtkond. Kliendilepingu peatamise ajal ei ole võimalik Lepingut lõpetada. Lepingu peatamise ja lõpetamise vahele peab jääma vähemalt 30 kalendripäeva.
4.4. Kliendil on õigus võtta Fitnessklubisse lepinguperioodi jooksul kaasa nii mitu külalist kui on sätestatud valitud paketiga, kes ei pea külastamise eest tasuma tasu. Külaline on kohustatud täitma Fitnessklubi külastajakaardi. Külalise poolt Fitnessklubis kehtestatud reeglite täitmise eest vastutab Klient. Üks isik võib tasuta klubi külastada maksimaalselt 3 korda.

5. Kliendi kohustused

5.1. Kliendil on kohustus kasutada teenuseid viisil, mis ei tekita kahju Fitnessklubile ega kolmandatele isikutele ning mis ei ole vastuolus seaduste või Heade Tavade põhimõtetega.
5.2. Kliendil on kohustus informeerida Fitnessklubi koheselt kõikidest faktilistest asjaoludest ja andmete muutustest Fitnessklubiga sõlmitud Kliendilepingus ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Kliendi kohustuste täitmist Fitnessklubi ees. Informeerimise kohustus kehtib ka siis, kui muudatused on avalikustatud (e-registrid, massiteabevahendid jne).
5.3. Klient kohustub hoiduma ülejõukäivast füüsilisest koormusest ning jälgima oma tervislikku seisukorda füüsilise tegevuse ajal. Fitnessklubi ei vastuta sportimise tagajärjel Kliendile tekkinud vigastuste eest.
5.4. Klient on kohustatud käituma Fitnessklubis viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajate vastu ning suhtuma kaaskülastajatesse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on Fitnessklubi töötajatel õigus rikkuja Fitnessklubist eemaldada.
5.5. Klient kohustub hoidma Fitnessklubis puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Fitnessklubi vara. Klient, kes lõhub või rikub Fitnessklubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses vastavalt kehtivale turuväärtusele.
5.6. Klient kohustub viibima ainult Fitnessklubi klientidele mõeldud ruumides ning järgima Fitnessklubi teateid ja viitasid.

6. Fitnessklubi õigused ja kohustused

6.1. Fitnessklubil on õigus piirata ajutiselt Kliendile Teenuste osutamist seoses broneeritud eriürituste, remondi- ja hooldustöödega või muude asjaoludega juhul kui ta on sellest Kliendile teatanud vähemalt kakskümmend neli (24) tundi ette.
6.2. Fitnessklubi ei hüvita Kliendile Fitnessklubi kasutamise takistamisest ärajäänud treeningtundi juhul, kui nimetatud treeningut on võimalik läbi viia muul ajal.
6.3. Fitnessklubi võib piirata Kliendile Teenuste osutamist või peatada ette teatamata, kui Klient rikub Fitnessklubi Heade Tavade põhimõtteid, Kliendi ja Fitnessklubi vahel sõlmitud Kliendilepingu tingimusi, sealhulgas viivitab arve maksmisega üle kümne (10) päeva või kasutab Fitnessklubi viisil, mis seab ohtu selle toimimise ja häirib teisi kliente.
6.4. Fitnessklubi tagab Kliendile Teenuste kasutamise võimaluse Fitnessklubi lahtiolekuaegadel vastavalt Kliendilepingus kirjeldatud paketi tingimustele.
6.5. Fitnessklubil on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaania tingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad isikutele, kes vastavad kampaania tingimustes toodud reeglitele.
6.6. Fitnessklubi kohustub mitte avaldama Kliendiga seotud andmeid kolmandatele isikutele ilma Kliendi loata, välja arvatud seaduses sätestatud alustel ja korras.
6.7. Klient annab käesolevaga Fitnessklubile nõusoleku oma isikuandmete, (sealhulgas nime, isikukood ja võlgnevuse andmete) töötlemiseks mahus, mis on vajalik Kliendi võlgnevuse menetlemiseks inkassofirma poolt ja/või info avaldamiseks krediidiinfos ja/või muul moel seotud Kliendi poolt täitmata kohustuste sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel.

7. Vastutus

7.1. Fitnessklubi spordirajatiste kasutamine toimub omal vastutusel. Fitnessklubi ei vastuta Kliendile ja tema külalistele Fitnessklubi territooriumil tekkinud vigastuste eest.
7.2. Fitnessklubi ei vastuta Kliendi ja tema külaliste varale Fitnessklubi territooriumil tekkinud kahju eest. Klubi ei vastuta kappidesse jäetud esemete ega parklasse jäetud autode säilimise eest.

8. Lepingu kehtivuse muutmine ja lõpetamine

8.1. Fitnessklubil on õigus teha muudatusi Kliendilepingus, Üldtingimustes ja Hinnakirjas, teavitades sellest Klienti kodulehe või elektronposti teel üks (1) kuu ette.
8.2. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus ühe (1) kalendrikuu jooksul, arvates muudatustest teatamisest lepinguline suhe Fitnessklubiga üles öelda, teatades sellest Fitnessklubile kirjalikult ja täites kõik senisest Pooltevahelisest lepingulisest suhtest tulenevad kohustused. Kui Klient ei kasuta käesolevas punktis toodud õigust, loetakse, et Klient on vaikimisi avaldanud oma tahet aktsepteerida muudatused ja ei oma Fitnessklubi vastu pretensioone muudatuste osas.
8.3. Kliendil on õigus kirjaliku avalduse alusel Kliendileping üles öelda teatades sellest Fitnessklubile ette vähemalt üks (1) kuu. Tähtajalise lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb tasuda arve lepingu lõpuni jäävate päevade ulatuses ning lepingust väljumise tasu Kliendilepingus märgitud ühe (1) kuutasu ulatuses.
8.4. Tähtajaline kliendileping kehtivusega üks (1) aasta muutub automaatselt pärast tähtajalise lepingu lõpukuupäeva tähtajatuks, juhul kui Klient ei ole Fitnessklubi teavitanud üks (1) kuu enne lepingu lõpukuupäeva oma soovist leping lõpetada.
8.5. Kliendilepingus nimetatud teated teisele poolele peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.6. Fitnessklubil on õigus takistada Klubisse sisenemast isikuid, kelle kliendistaatus on lõpetatud Kliendilepingu rikkumise tõttu.
8.7. Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.